[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.64″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

Algemene voorwaarden – Verhaar Bedrijfskleding

[/et_pb_text][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 1 – Algemeen” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 1 – Algemeen” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”] Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Verhaarbedrijfskleding en de opdrachtgever, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Verhaarbedrijfskleding niet aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. [/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 2 – Aanbiedingen en offertes” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”] De door Verhaarbedrijfskleding uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. [/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”] De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging door Verhaarbedrijfskleding dan wel een begin van feitelijke uitvoering door Verhaarbedrijfskleding. In voorkomend geval geldt facturering door Verhaarbedrijfskleding als schriftelijke orderbevestiging, met dien verstande dat gedeeltelijke facturering van een order geen bevestiging inhoudt van het overige gedeelte van de order. [/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 4 – Vertegenwoordiging” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 4 – Vertegenwoordiging” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”] Mededelingen door vertegenwoordigers en ander personeel van Verhaarbedrijfskleding, kunnen Verhaarbedrijfskleding alleen binden, wanneer deze mededelingen schriftelijk door Verhaarbedrijfskleding zijn bevestigd. [/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 5 – Vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 5 – Vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”] Verhaarbedrijfskleding is ten allen tijden gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan. Indien aan dit verlangen niet op eerste verzoek wordt voldaan, is verhaarbedrijfskleding bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, kosten en intresten, die zij dientengevolge lijdt. [/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 6 – Levertijden” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 6 – Levertijden” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”] De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever Verhaarbedrijfskleding derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Verhaarbedrijfskleding een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. [/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 7 – Levering” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 7 – Levering” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”]

De levering geschiedt af fabriek of magazijn van Verhaarbedrijfskleding, tenzij anders is overeengekomen. Vervoerskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer als leveringscondities een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. Het is Verhaarbedrijfskleding toegestaan de verkochte of bewerkte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten
worden geleverd is Verhaarbedrijfskleding bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht de gekochte of bewerkte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Wanneer de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten verschuldigd zijn.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”]

De door Verhaarbedrijfskleding geleverde zaken blijven het eigendom van Verhaarbedrijfskleding totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Verhaarbedrijfskleding gesloten overeenkomsten is nagekomen:

1. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
2. Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van overeenkomst(en).

Door Verhaarbedrijfskleding afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Verhaarbedrijfskleding gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Verhaarbedrijfskleding zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Verhaarbedrijfskleding:

1. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
2. alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Verhaarbedrijfskleding op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
3. De vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Verhaarbedrijfskleding geleverde zaken te verpanden aan op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
4. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Verhaarbedrijfskleding;
5. De andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Verhaarbedrijfskleding ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderlijk in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Verhaarbedrijfskleding het recht om zonder rechtelijke tussenkomst haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Verhaarbedrijfskleding behoudt zich tevens het recht voor op volledige vergoeding van schade, kosten, intresten en winstderving.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 9 – Retentierecht” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 9 – Retentierecht” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”] Indien de overeenkomst tussen Verhaarbedrijfskleding en de opdrachtgever strekt tot bewerking door Verhaarbedrijfskleding van aan de opdrachtgever of aan derden toebehorende zaken, is Verhaarbedrijfskleding, ongeacht enige andersluitend beding, bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van deze (bewerkte) zaken op te schorten, totdat de opdrachtgever de vorderingen van Verhaarbedrijfskleding volledig heeft voldaan. [/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 10 – Prijsverhoging” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 10 – Prijsverhoging” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”] Verhaarbedrijfskleding heeft de bevoegdheid prijsverhogingen die optreden na het afsluiten van de overeenkomst door te berekenen aan de opdrachtgever. Alleen wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever daarbij aanspraak kan maken op schadevergoeding. [/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 11 – Intellectuele eigendom” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 11 – Intellectuele eigendom” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”]

De opdrachtgever staat er voor in dat er geen inbreuk word gemaakt op rechten van derden bij de nakoming van de overeenkomst door Verhaarbedrijfskleding en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door de opdrachtgever ontvangen zaken zoals modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films en dergelijke, met name ten aanzien van intellectuele eigendom. De opdrachtgever vrijwaart Verhaarbedrijfskleding ter zake voor alle aanspraken. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Verhaarbedrijfskleding steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals modellen, werk- en detailtekeningen, fotografische opnamen, litho’s en films, welke werken niet zonder schriftelijke toestemming van
Verhaarbedrijfskleding mogen worden verveelvoudigd.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 12 – Aansprakelijkheid” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 12 – Aansprakelijkheid” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”]

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Verhaarbedrijfskleding, dan wel indien het tegendeel uit deze voorwaarden voortvloeit, is Verhaarbedrijfskleding niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, tengevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor Verhaarbedrijfskleding uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van Verhaarbedrijfskleding of van personen waarvoor Verhaarbedrijfskleding rechtens aansprakelijk kan worden gehouden. De opdrachtgever vrijwaart Verhaarbedrijfskleding voor alle schade die Verhaarbedrijfskleding mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst door Verhaarbedrijfskleding. Indien en voor zover op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel geen beroep kan worden gedaan, zal Verhaarbedrijfskleding nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan het (gezamenlijk) factuurbedrag, waarop verhaarbedrijfskleding krachtens de overeenkomst jegens de opdrachtgever aanspraak heeft.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 13 – Reclame” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 13 – Reclame” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”]

Reclames moeten binnen 8 dagen na levering door de opdrachtgever schriftelijk bij Verhaarbedrijfskleding worden ingediend. Na deze termijn vloeit er voor Verhaarbedrijfskleding uit enige reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling en afname van gedane
bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Verhaarbedrijfskleding worden geretourneerd.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 14 – Betaling” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 14 – Betaling” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”]

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 9 dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,

1. Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Verhaarbedrijfskleding;
2. Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Verhaarbedrijfskleding nader te bepalen rekening. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. In
geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats aan alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 15 – Overmacht” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 15 – Overmacht” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”]

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Verhaarbedrijfskleding zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of inredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Verhaarbedrijfskleding, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Verhaarbedrijfskleding, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Verhaarbedrijfskleding afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Verhaarbedrijfskleding heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Verhaarbedrijfskleding haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhaarbedrijfskleding opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhaarbedrijfskleding niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Verhaarbedrijfskleding als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Verhaarbedrijfskleding bij het intreden van de
overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 16 – Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 16 – Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”]

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd 10% van de hoofdsom met een minimum van € 115,-. Indien Verhaarbedrijfskleding aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De opdrachtgever is jegens Verhaarbedrijfskleding de door Verhaarbedrijfskleding gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Verhaarbedrijfskleding en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Indien Verhaarbedrijfskleding genoodzaakt is het faillissement van opdrachtgever aan te vragen, dan is de opdrachtgever behalve de hoofdsom en de rente tevens alle kosten ter zake van de faillissementsaanvrage verschuldigd. Het bij dit artikel bepaalde laat de rechten van Verhaarbedrijfskleding onverlet tot het vorderen van vergoedingen voor geleden schade, intresten, kosten en winstderving.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 17 – Forumkeuze” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 17 – Forumkeuze” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”] In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechten zal elk geschil tussen de opdrachtgever en Verhaarbedrijfskleding, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in Utrecht. Verhaarbedrijfskleding blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. [/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 18 – Rechtskeuze” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 18 – Rechtskeuze” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”] Op elke overeenkomst tussen Verhaarbedrijfskleding en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. [/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 19 – Loondruk voorbehoud” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 19 – Loondruk voorbehoud” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”]

Hoewel Verhaarbedrijfskleding al uw opdrachten met de meeste zorg en spoed uitvoeren zal, kan Verhaarbedrijfskleding echter niet instaan voor de uiteindelijke hechting van de opdruk op de door opdrachtgever aangeleverde textiel. In sommige gevallen wordt door fabrikanten gebruik gemaakt van bepaalde coatings, waarbij de ene soort coating zich beter leent voor bedrukking dan de andere soort. Daar de fabrikant nagenoeg nooit aangeeft met welke coating de textiel is behandeld, kan
Verhaarbedrijfskleding uw bedrukkingen uitsluitend proefondervindelijk accepteren, met die uitsluiting dat Verhaarbedrijfskleding niet kan instaan voor eventuele hechtingsproblemen op termijn.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle admin_label=”Artikel 20 – Loondruk voorbehoud” _builder_version=”3.0.64″ title=”Artikel 20 – Loondruk voorbehoud” open=”on” border_style=”solid” body_font_size=”16″ title_font=”|on|||”] Verhaarbedrijfskleding is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Verhaarbedrijfskleding zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever – inwerking zodra hem de wijzigingen zijn meegedeeld. [/et_pb_toggle][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]